System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Programy modułowe krok po kroku – koncepcja kształcenia modułowego (1)

Modernizacja kształcenia a programy modułowe
Głównym celem reformy kształcenia ponadgimnazjalnego jest powiązanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Programy modułowe będą realizować zadania na drodze do osiągania tego celu, ponieważ pozwalają na tworzenie elastycznych, dostosowanych do oczekiwań pracodawców ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych.
 

Czym są moduły?
W kształceniu modułowym przyjmuje się założenie, że podstawą nabywania umiejętności powinno być wykonywanie różnorodnych czynności i operacji praktycznych w sytuacjach rzeczywistych bądź symulowanych. Jedno z podejść dotyczących kształcenia modułowego opisuje zawód jako określoną całość. Zawód jest analizowany i dzielony na samodzielne, logiczne części (mogą nimi być zadania zawodowe, zakresy pracy lub kwalifikacje dla zawodu – tu kwalifikacje rozumiane jako umiejętności), które mogą stanowić treść kształcenia (kurs lub pełny cykl kształcenia w zawodzie), co w efekcie prowadzi, po końcowej ocenie, do uzyskania certyfikatu lub dyplomu potwierdzającego określone kwalifikacje w zawodzie.
 

Moduły (określane często jako moduły umiejętności zawodowych) są to zintegrowane elementy, które składają się na zawód i mogą być wyrażone poprzez zadania zawodowe, zakresy pracy lub umiejętności dla zawodu.


Cechy modułowego systemu kształcenia
Dla przypomnienia, poniżej przedstawiono najważniejsze cechy kształcenia modułowego, które należy mieć na uwadze podczas tworzenia programów modułowych:

  • programy kształcenia zawodowego maksymalnie odzwierciedlają wymagania na konkretnym stanowisku pracy i biorą po uwagę indywidualne cechy oraz doświadczenie osoby podejmującej naukę;
  • w procesie kształcenia następuje integracja teorii z praktyką, co przejawia się w stosowaniu aktywizujących metod nauczania i uczenia się;
  • nauczanie odbywa się na zasadach stopniowego gromadzenia wiedzy, umiejętności i postaw (cech psychofizycznych), a przejście do kolejnego poziomu następuje dopiero po zaliczeniu poziomu poprzedniego przez każdego ucznia indywidualnie;
  • elastyczność programów, ich dostosowanie do konkretnych warunków pracy, ogólnego poziomu wykształcenia i indywidualnych zdolności ucznia, zapewni modułowa struktura programu nauczania; moduł (jednostka modułowa) to wyodrębniona część programu nauczania, która doprowadza uczących się do uzyskania określonych kompetencji zawodowych;
  • materiały dydaktyczne stanowiące integralną część programów ukierunkowane są na ucznia, aby mógł się z nich uczyć samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela z szeroko wykorzystywanymi technikami multimedialnymi;
  • każdy moduł (jednostka modułowa) jest oceniany i zaliczany osobno, co umożliwia uczącemu się uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie kompetencji właściwych danemu modułowi;
  • nauczyciel występuje w roli doradcy, partnera, który organizuje proces dydaktyczny i kieruje jego przebiegiem oraz dostarcza informacji zwrotnej o postępach uczących się.

Więcej szczegółów na temat specyfiki kształcenia modułowego znajdą Państwow materiałach umieszczonych w naszym serwisie.

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2012
 

<< poprzedni artykuł                       powrót do spisu artykułów                              następny artykuł>>

Dodaj temat do forum