System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Regulamin

Regulamin portalu www.ksztalceniemodulowe.koweziu.edu.pl
(Ostatnia modyfikacja z dnia 8.11.2012)

Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez użytkowników,  w tym: dyrektorów, nauczycieli, trenerów i ekspertów z portalu www.ksztalceniemodulowe.koweziu.edu.pl. Portal jest miejscem publikowania efektów projektu „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego” oraz materiałów opracowanych przez użytkowników portalu na rzecz upowszechniania i promocji kształcenia modułowego realizowanego w ramach Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty: Działanie 3.3 –  Poprawa jakości kształcenia, Podziałanie 3.3.3 – Modernizacja treści i metod kształcenia. Właścicielem Portalu jest Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1B.

§1
Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z portalu www.ksztalceniemodulowe.koweziu.edu.pl.
 2. Portal –nazwa skrócona portalu www.ksztalceniemodulowe.koweziu.edu.pl występującadalszej części regulaminu, internetowe narzędzie usprawniające pracę nauczycieli i dyrektorów przy wdrażaniu modułowych programów kształcenia zawodowego.
 3. KOWEZiU – właściciel portalu, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji ZawodowejUstawicznej, ul. Spartańska 1B, 02-637 Warszawa.
 4. Koordynator projektu – osoba koordynująca projekt „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.
 5. Administrator – osoba zarządzająca portalem od strony technicznej, wyznaczona przez koordynatora projektu.
 6. Redaktor portalu – osoba zarządzająca treścią portalu, publikująca artykuły i przydzielająca uprawnienia dostępu do nich, wyznaczona przez koordynatora projektu.
 7. Użytkownik portalu – zarejestrowany użytkownik portalu.
 8. Trener/Ekspert – uprzywilejowany użytkownik portalu; zarejestrowany użytkownik portaluprzydzielonymi uprawnieniami trenera/eksperta; uczestnik projektu „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.
 9. Konto – administrowany przez KOWEZiU zbiór danych użytkownika oraz informacje o jego uprawnieniach w ramach portalu.
 10. Rejestracja – procedura zakładania konta.
 11. Weryfikacja – proces składający się z dwóch etapów:
  1) uznanie przez administratora portalu prawdziwości przesłanych danych,
  2) nadanie użytkownikowi uprawnień do określonych zasobów.
 12. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez użytkowników portalu,  w tym: dyrektora, nauczyciela, trenera lub eksperta dostępu do zasobów zgromadzonych w ramach portalu.
 13. Umowa – oznacza umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem portalu, w tym: dyrektorem,nauczycielem, trenerem lub ekspertem a KOWEZiU z chwilą zakończenia rejestracji, której przedmiotem są usługi świadczone przez KOWEZiU w ramach portalu, na warunkach określonychregulaminie.

§2
Warunki uczestnictwa

 1. Rejestracja na Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. Rejestracji może dokonać każda osoba będąca nauczycielem, dyrektorem,lub ekspertem kształcenia zawodowego.
 3. Użytkownikom nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym użytkownikom.

§3
Rejestracja i weryfikacja

 1. Rejestracja na Portalu jest możliwa po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 2. W formularzu rejestracyjnym należy obowiązkowo podać następujące dane: imię, nazwisko, login, hasło, adres e-mail.
 3. Wypełnienie danych w formularzu rejestracyjnym powoduje wysłanie na podany w formularzu adres e-mail wiadomości, zawierającej link aktywacyjny. Wysłanie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem autentyczności danych w nim zawartych.
 4. Zakończenie rejestracji następuje po kliknięciu linku aktywacyjnego.
 5. Z chwilą zakończenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy.
 6. W wyniku prawidłowej rejestracji zostaje utworzone konto.
 7. Aby uzyskać dostęp do usług świadczonych na portalu, należy przejść proces weryfikacji.
 8. Procesu weryfikacji dokonuje redaktor portalu, do 14 dni od momentu założenia konta.
 9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej i wysłanie wiadomości na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje likwidacją konta użytkownika i usunięciem z portalu danych osobowych, z uwzględnieniem Polityki Prywatności (§7 regulaminu).

§4
Usługi portalu świadczone na rzecz użytkownika

 1. Portal oferuje użytkownikom możliwość:
  1)
  korzystania z usług świadczonych w ramach portalu.
  2)
  korzystania z usług świadczonych w ramach forum.
 2. W ramach portalu udostępniane są materiały edukacyjne i promocyjne, ułatwiające wdrażanie kształcenia zawodowego z uwzględnieniem modułowych programów kształcenia zawodowego.
 3. Użytkownikom nie wolno zamieszczać oraz dostarczać na portal treści naruszającej prawo.

§5
Umieszczanie materiałów w zasobach portalu

 1. Osoby nadsyłające materiały do umieszczenia w zasobach portalu oświadczają, że są autorami nadesłanych prac (lub materiały te nie są objęte prawami autorskimi),dostarczane treści nie naruszają obowiązujących przepisów prawa, w szczególności praw autorskich.
 2. Opublikować swój tekst lub artykuł może jedynie zarejestrowany użytkownik portalu.
 3. Autorzy nadesłanych treści wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w zasobach portalui ich udostępnienie pozostałym użytkownikom oraz innym osobom korzystającym z portalu.
 4. Autorzy treści wyrażają zgodę na korzystanie z ich prac przez każdego Użytkownika portaluzakresie odczytywania oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego.
 5. Korzystanie z udostępnionych materiałów, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania treści, może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, przy poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 6. Użytkownikom zabrania się umieszczania w zasobach portalu:
  1)
  tekstów/materiałów o charakterze komercyjnym,
  2)
  materiałów niezwiązanych z tematyką prowadzonych działów w zasobach portalu
  3) treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, tj. związanychpornografią, środkami odurzającymi (np. narkotykami), treści faszystowskich, treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób,
  4)
  wszelkiego rodzaju numerów seryjnych, czyli tzw. seriali,
  5)
  linków do stron zawierających oprogramowanie pirackie, cracki, oraz numery seryjne programów.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułu w przypadku uzasadnionych podejrzeń, że jego publikowanie narusza prawo lub zasady niniejszego regulaminu. Dodatkowo administrator zastrzega sobie prawo do wycofania wszystkich tekstów opublikowanych przez użytkownika, jeżeli użytkownik umieścił chociaż jeden tekst naruszający prawo lub zasady niniejszego regulaminu.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za materiały umieszczone przez siebie na portalu.
 9. Redaktor portalu zastrzega sobie prawo usunięcia duplikatów tekstów tego samego autora bez podania przyczyny.
 10. Redaktor portalu zastrzega sobie prawo do dokonania korekty edytorskiej oraz do redagowania artykułów przysłanych przez Użytkownika. Zmian tych dokonuje redaktor portalu.
 11. Wszystkie materiały nadesłane przez użytkowników przed publikacją, muszą zostać zaakceptowane przez Redaktora portaluosoby wyznaczone przez Redaktora.
 12. Aby usunąć opublikowany przez siebie wcześniej tekst, użytkownik musi skontaktować się z redaktorem portalu.
 13. KOWEZiU zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia opublikowanego przez użytkownika artykułu, jeżeli miałoby to negatywny wpływ na funkcjonowanie portalu lub obniżyłpoziom merytoryczny portalu.
 14. Usunięcie konta użytkownika nie powoduje usunięcia artykułu z portalu. Artykuł ten może zostać wycofany na wyraźną prośbę autora. W tym celu autor powinien skontaktować się z redaktorem poprzez prywatną wiadomość.
 15. KOWEZiU nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem bazy materiałów edukacyjnych, w szczególności za konsekwencje decyzji podjętych na ich podstawie.
 16. Bez zgody redaktora wyrażonej na piśmie zabronione jest: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych umieszczonych w zasobachportalu poza użytkiem osobistym i szkolnym.

 §6
Forum dyskusyjne

 1. Każdy użytkownik powinien pamiętać o zachowaniu kultury wypowiedzi na forum oraz aby wszelkie spory rozwiązywać w pokojowy sposób.
 2. Wiadomości zawierające treści niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami, rasistowskie oraz obrażające bez powodu uczestników forum, lub ich przekonania, wiarę lub orientację seksualną będą usuwane.
 3. Każda wiadomość będąca niezgodna z tematem danego forum będzie usuwana.
 4. Odpowiedzi nie na temat lub też zmierzające tylko i wyłącznie w kierunku spamu i nic nie wnoszącej dyskusji lub kłótni będą niezwłocznie usuwane.
 5. Użytkownicy proszeni są o jasne i jednoznaczne określanie nowych tematów.
 6. Zabrania się umieszczania na forach postów o charakterze reklamowym.
 7. Porządku na forum pilnuje redaktor o uprawnieniach moderatora, który usuwa wszystkie wiadomości niezgodne z regulaminem oraz informuje administratora portalu o nadużyciach użytkowników.
 8. Redaktor po przeanalizowaniu konkretnego nadużycia może zablokować konto danego użytkownika do czasu wyjaśnienia danej sytuacji lub zablokować konto na czas nieokreślony.
 9. KOWEZiU nie odpowiada za treści umieszczone w postach na forach dyskusyjnych. Pełną odpowiedzialność za treść ponosi użytkownik.

§7
Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji ZawodowejUstawicznej z siedzibą w Warszawie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w
  o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
 3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny a ich przetwarzania następuje:
  1)
  w celu realizacji umowy,
  2)
  na potrzeby działań promocyjnych KOWEZiU w ramach projektu „System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego”.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji umowy, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Użytkownika wyrażona w §8 ust. 1 regulaminu.
 5. Dane osobowe zgromadzone w portalu mogą być także udostępnione:
  1)
  odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2)
  innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 6. Zakres przetwarzanych w portalu danych obejmuje następujące obowiązkowe dane osobowe użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail oraz dobrowolne dane osobowe:tytuł, dane adresowe (województwo, powiat, miasto, kod pocztowy, ulica, e-mail kontaktowy, strona www, telefon), dane miejsca pracy (nazwa placówki, stanowisko, stopień awansu zawodowego, branża, zawód, informacje dodatkowe).
 7. KOWEZiU zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 8. Użytkownikom przysługuje prawo:
  1)
  dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z portalu, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem portal lub poprzez edycję danych konta,
  2)
  żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3)
  sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  W celu realizacji punktów 2) i 3) ustępu 8 należy wysłać e-mail na adres
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 9. Po zakończeniu korzystania przez użytkownika z portalu, na skutek wypowiedzenia, o którym mowa w §12, odmowy akceptacji zmian regulaminu, o której mowa w §13 ustęp 3, dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
  1)
  dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
  2)
  stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa,
  3)
  dostarczaniaużytkownikowi materiałów marketingowych stanowiących reklamę lub promocję działalności KOWEZiU.

 §8
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowychprzez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji ZawodowejUstawicznej z siedzibą w Warszawie, wskazanych w §7 ustępie 6 regulaminu, na potrzeby działań promocyjnych KOWEZiU.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w §7 regulaminu.
 3. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny.

§9
Reklamacje

 1. Użytkownikom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w regulaminie, z zastrzeżeniem §12.
 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji KOWEZiU lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 4. Reklamacja użytkownika jest rozpatrywana w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

§10
Pomoc techniczna

Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących systemu rejestracji do portalu. Aby skorzystać z pomocy, należy drogą elektroniczną wysłać zapytanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

§11
Odpowiedzialność KOWEZiU

KOWEZiU nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. działania lub zaniechania dostawców usług internetowych oraz
  i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwemktórejużytkownicy korzystają z usług świadczonych w ramach portalu,
 2. działania innych osób trzecich uniemożliwiające lub zakłócające korzystanie usług świadczonych w ramach portalu,
 3. wadliwe działanie portalu spowodowane siłą wyższą,
 4. następstwa działań podjętych przez użytkowników stanowiących naruszenie postanowień regulaminu,
 5. konsekwencje korzystania z kont użytkowników przez osoby nieuprawnione,
 6. prawdziwość danych osobowych podanych przez użytkowników w trakcie rejestracji.

 

§ 12
Rozwiązanie umowy

 1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a KOWEZiU może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Złożenie przez użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje drogą elektroniczną, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. KOWEZiU przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej z użytkownikiem
  o świadczenie usług:

  1)
  w przypadku naruszenia umowy przez użytkownika, w tym w przypadku podanie nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez KOWEZiU w celu uzyskania dostępu do poszczególnych usług – ze skutkiem natychmiastowym,
  2)
  w przypadku naruszenia zasad wzajemnego poszanowania– ze skutkiem natychmiastowym,
  3)
  w pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie umowy przez KOWEZiU następuje w drodze złożenia użytkownikowi oświadczenia woli w formie elektronicznej i przesłanie go na adres podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 5. Wypowiedzenie umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a KOWEZiU skutkuje likwidacją konta użytkownika. Usunięcie z portalu danych osobowych użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem Polityki Prywatności (§7 Regulaminu).

§13
Postanowienia końcowe

 1. Spory pomiędzy KOWEZiU a użytkownikiem dotyczące świadczenia usług w ramach portalupierwszej kolejności będąrozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będąrozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.
 2. Regulamin może uleczmianie, o czym użytkownicy będą informowani przez KOWEZiU poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany regulaminu na stronie internetowej portalu oraz poprzez przesłanie im drogą poczty elektronicznej na adres podany przez użytkownika informacjidokonaniu zmiany.

Dodaj temat do forum