System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Programy modułowe krok po kroku – najczęściej zadawane pytania (5)

Czy przy planowaniu kształcenia w zawodach z 2 lub 3 kwalifikacjami można zmieniać kolejność kształcenia kwalifikacji?
Nie. Kolejność kształcenia określa rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów. W niektórych zawodach z 3 kwalifikacjami realizacja drugiej i trzeciej kwalifikacji może odbywać się równolegle. Przy takim rozwiązaniu należy jednak pamiętać o konieczności stopniowego zamykania kształcenia do danej kwalifikacji w taki sposób, aby uczeń w danym semestrze przystępował tylko do jednego egzaminu.

W jaki sposób grupować efekty kształcenia w poszczególnych modułach?
Efekty kształcenia mogą być zgrupowane wg zadań zawodowych. Zadania zawodowe są określone w części wstępnej podstawy programowej kształcenia w zawodach dla każdego zawodu.

W jaki sposób nazywać moduły?
Nazwy modułów powinny być zapisane „czynnościowo”, jako rzeczowniki odsłowne z wykorzystaniem czasowników operacyjnych w formie niedokonanej np. wykonywanie, organizowanie, sporządzanie.
Rzeczownik odsłowny (odczasownikowy) tworzy się przez dodanie do rdzenia czasownika końcówki. Jako rzeczownik odpowiada na pytanie: kto? co? i oznacza nazwę jakiejś czynności lub stanu. Zwykle kończy się w języku polskim na “-cie” lub “– nie”, np.:
− czasownik: rozpocząć; rzeczownik odsłowny: rozpoczęcie,
− czasownik: pisać; rzeczownik odsłowny: pisanie.
Nazwy modułów powinny być dostosowane do zawodu i typu szkoły, np. w przypadku zawodów z poziomu zasadniczej szkoły zawodowej nie może wystąpić np. moduł o nazwie „organizowanie przedsiębiorstwa”, w technikum nie powinna pojawić się nazwa „zarządzanie przedsiębiorstwem”. Nazwy modułów mogą wywodzić się wprost od zadań zawodowych zapisanych w danym zawodzie w podstawie programowej kształcenia zawodowego.
Nazwy modułów powinny być adekwatne do przypisanych im efektów kształcenia.

Czy można umieszczać w planie i programie moduły specjalizacyjne?
Nie. W podstawie programowej kształcenia w zawodach nie ma wskazanych specjalizacji.

W jaki sposób tworzy się program modułowy, w którym jest możliwość wyboru podbudowy?
W czterech zawodach na poziomie technikum podbudową jest więcej niż jeden zawód z poziomu zasadniczej szkoły zawodowej. Są to:
− technik budownictwa (betoniarz-zbrojarz, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych),
− technik mechanik (mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, ślusarz),
− technik technologii żywności (cukiernik, piekarz, wędliniarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego),
− technik technologii wyrobów skórzanych (kuśnierz, kaletnik).
W tych programach nauczania dla zawodu na poziomie technikum należy wybrać jeden z zawodów z poziomu zasadniczej szkoły zawodowej i dopiero wówczas opracować program nauczania. Nazwę tego zawodu z poziomu zasadniczej szkoły zawodowej należy umieścić przy nazwie zawodu, dla którego opracowywany jest program nauczania. Konieczne jest, aby w programie nauczania była podana informacja, który zawód został wybrany przez szkołę jako podbudowa, wraz z uzasadnieniem tego wyboru. Proszę pamiętać, że w programie nauczania dla tych zawodów należy uwzględnić wszystkie efekty kształcenia dla zawodów z poziomu zasadniczej szkoły zawodowej.

Kiedy należy planować ostatni egzamin?
Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych uczeń może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w trakcie trwania nauki. Egzaminy początkowo będą organizowane dwa razy do roku – w lutym i w czerwcu. Dlatego też w zasadniczych szkołach zawodowych oraz w technikach ostatni egzamin może się odbyć do końca lutego w ostatniej klasie.

Czy plan modułowy powinien posiadać mapę dydaktyczną?
Mapa dydaktyczna przedstawia rozłożenie modułów i jednostek modułowych w programie nauczania. Nie ma wymogów, które określałyby konieczność zamieszczenia mapy w modułowym planie nauczania. Jednak już na etapie tworzenia planu modułowego stworzenie mapy dydaktycznej jest niezbędne do prawidłowego rozłożenia godzin w cyklu kształcenia.

W jaki sposób planować rozkład godzin dla poszczególnych modułów?
Przy tworzeniu planu, a docelowo programu modułowego, niezbędne jest stworzenie mapy dydaktycznej. Kolejność ułożenia modułów w mapie dydaktycznej ma znaczący wpływ na rozkład godzin w planie nauczania. Poniżej na rysunkach przedstawiono przykładowe zależności między sposobem ułożenia modułów w mapie a rozkładem godzin w planie.

pm01

Rysunek 1. Moduły realizowane jeden po drugim
 

pm02

Rysunek 2. Moduły realizowane równolegle

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie - zadaj je, wypełniając formularz kontaktowy.

 Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012

Autor artykułu: J. Ksieniewicz
Redaktor portalu<< poprzedni artykuł                       powrót do spisu artykułów                             następny artykuł>>

Dodaj temat do forum