System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Programy modułowe krok po kroku – jak przygotować się do opracowania modułowych programów (2)

Aby praca nad tworzeniem programu nauczania w zawodzie (lub zawodach) przebiegała sprawnie, należy odpowiedzieć na następujące pytania:
Jaki? – Do jakiego zawodu (zawodów) jest potrzebny program (programy)?
Kto? – Kto powinien być autorem programu?
Co? – Co powinno być zawarte w programie?
Gdzie? – Gdzie szukać wsparcia i informacji? 


Jaki? – Do jakiego zawodu (zawodów) jest potrzebny program (programy)?
Należy zapoznać się z rozporządzeniami dotyczącymi klasyfikacji w zawodach oraz PPKZ. Przeglądając oba dokumenty, warto sprawdzić, które zawody mają wspólne kwalifikacje. Jeśli szkoła prowadzi kształcenie w zawodach, które mają wspólne kwalifikacje, to pracę nad tymi programami należy prowadzić równolegle. 


Kto? – Kto powinien być autorem programu?
Jeśli szkoła chce wprowadzić swój autorski program, nie powinna nad nim pracować tylko jedna osoba. Ponieważ program jest ściśle związany z planami nauczania, a plany najczęściej projektuje dyrektor szkoły, to już na etapie tworzenia szkolnych planów nauczania powinien ściśle współpracować z całym zespołem nauczycieli kształcących w zawodzie. Zarówno nad planami, jak i nad programami kształcenia powinien pracować zespół nauczycieli. Ze względu na korelacje między przedmiotami ogólnymi a kształceniem zawodowym plany nauczania i program powinni również weryfikować nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących. 


Co? – Co powinno być zawarte w programie?
Bazowym elementem, na którym powstaje program nauczania, jest szkolny plan nauczania, od którego powinno się rozpocząć pracę nad programem do danego zawodu. Szczegółowe kroki, dotyczące powstawania programu, opisano w dalszej części.
Zgodnie z projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (stan z dnia 21.03.2012), program nauczania dla zawodu może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:

1) stanowi zbiór celów kształcenia i treści nauczania opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w formie efektów kształcenia właściwych dla zawodu, w którym kształci szkoła: efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w tym zawodzie, oraz efektów kształcenia właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie;

2) zawiera programy nauczania poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego ustalonych przez dyrektora szkoły w szkolnym planie nauczania: przedmiotów, modułów lub innych układów treści, obejmujące:

a) uszczegółowione efekty kształcenia, o których mowa w pkt 1, które powinny być osiągnięte przez ucznia w procesie kształcenia, oraz propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania tych osiągnięć,
b) opis sposobu osiągnięcia uszczegółowionych efektów kształcenia, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów,
c) opis warunków, w jakich program będzie realizowany, z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1,

3) uwzględnia wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

4) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Gdzie? – Gdzie szukać informacji i wsparcia?
Na stronach KOWEZiU (www.koweziu.edu.pl) oraz projektu MEN „Szkoła zawodowa” (www.szkolazawodowa.men.gov.pl) dostępne są różne materiały, które pomogą zespołom autorskim w przygotowaniu programów nauczania.

 

Akty prawne
Linki do aktów prawnych związanych ze zmianami w szkolnictwie od 01.09.2012 r., znajdziecie Państwo na naszym portalu w menu O kształceniu modułowym -> Akty prawne.

 

Podstawy programowe kształcenia w zawodach
Podstawy zostały wydzielone dla każdego zawodu. Są dostępne na stronie KOWEZiU w menu Podstawy programowe.

 

Szkolne plany nauczania

 

Opracowanie programu nauczania dla zawodu

 

Korelacja między przedmiotami ogólnymi a zawodowymi

Ostatnia aktualizacja: 27.04.2012 


<< poprzedni artykuł                       powrót do spisu artykułów                             następny artykuł>>

Dodaj temat do forum