System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Modernizacja kształcenia zawodowego 2012 - Jak przygotować szkolny plan nauczania?

W ramach przygotowań do roku szkolnego 2012/13 szkoły są zobowiązane opracować szkolne plany nauczania dla każdego zawodu. Przygotowanie szkolnych planów nauczania sprawia kłopoty w wielu placówkach, ponieważ niedawno podpisane rozporządzenia związane z modernizacją szkolnictwa zawodowego nie dla wszystkich dyrektorów i nauczycieli są zrozumiałe. Artykuł pokaże, w jaki sposób można przygotować się do tworzenia własnych szkolnych planów nauczania tak, aby pogodzić ogólne kształcenie przedmiotowe z zawodowym kształceniem modułowym oraz wskaże, gdzie można szukać przykładowych planów nauczania.


Szkolne plany nauczania powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Źródła tych dokumentów można odnaleźć na portalu w części Akty prawne.


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”, współfinansowanego z EFS w ramach PO KL, opracował szablony szkolnych planów nauczania. Przykładowe plany nauczania dla poszczególnych zawodów, zarówno w układzie przedmiotowym, jak i modułowym są w trakcie realizacji. W miarę postępu prac nad kolejnymi zawodami, na stronie KOWEZiU będą sukcesywnie zamieszczane przykładowe szkolne plany nauczania
 

Proponowane szkolne plany nauczania składają się z dwóch części. W części pierwszej umieszczono tabelę z przyporządkowaną liczbą godzin poszczególnym modułom w kolejnych klasach. Natomiast w drugiej części znajduje się tabela przyporządkowania efektów kształcenia dla zawodu do poszczególnych modułów. Efekty kształcenia są zakodowane w taki sposób, aby można było łatwo je odnaleźć w podstawie programowej kształcenia w zawodzie.

Dla tych, którzy we własnym zakresie przygotowują szkolne plany nauczania, na stronie KOWEZiU zamieszczono szablony szkolnych planów nauczania.

 

Należy również pamiętać, że zakres zmian w szkołach ponadgimnazjalnych dotyczy dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Te indywidualne potrzeby uczniów powinny mieć swoje odzwierciedlenie w szkolnych planach nauczania.

 

Poniżej zamieszczono wskazówki pomocne przy opracowywaniu szkolnych planów nauczania do kształcenia modułowego:

 1. Zapoznaj się z właściwymi dokumentami prawa oświatowego dotyczącymi przygotowania szkolnych planów nauczania (warto pamiętać, że dotyczy to również dokumentów określających dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów).
 2. Przygotuj listę zawodów, do których będą opracowywane szkolne plany nauczania.
 3. Przygotuj podstawy programowe (znajdziesz je również na naszym portalu) i przeczytaj je uważnie. Zastanów się, jakie nazwy modułów powinny być umieszczone w szkolnym planie nauczania.
 4. Sprawdź, czy zawody mają wspólne kwalifikacje. Jeśli tak, to warto plany do tych zawodów opracowywać równolegle.
 5. Zapoznaj się z propozycjami szablonu szkolnych planów nauczania zamieszczonymi na stronach KOWEZiU. Pamiętaj, że podany szablon w części „przedmioty ogólnokształcące” należy uzupełnić o religię, etykę oraz wychowanie do życia w rodzinie lub umieścić stosowną informację w komentarzach do tabeli.
 6. Zapoznaj się z przykładowymi szkolnymi planami nauczania. Jeśli na stronach KOWEZiU jeszcze nie udostępniono przykładowego szkolnego planu nauczania do szukanego zawodu, to warto zajrzeć do przykładowego planu przygotowanego dla innego zawodu o tym samym typie szkoły (ZSZ, technikum, szkoła policealna).
 7. Dostosuj szablon szkolnych planów nauczania:

  • Wybierz właściwą zakładkę szablonu odpowiednią dla typu szkoły, uzupełnij szablon o nazwę zawodu i symbol oraz o nazwy kwalifikacji i ich symbole.
  • Następnie uzupełnij liczbę godzin w części dotyczącej przedmiotów z kształcenia ogólnego. Pamiętaj, że po prawej stronie szablonu widoczny jest obszar kontrolny – w sytuacji, gdy będzie nieprawidłowa liczba godzin, pojawi się napis „Błąd”.
  • Następnie w części dotyczącej kształcenia zawodowego wpisz nazwy modułów oraz liczbę godzin przewidzianych na realizację poszczególnych modułów. Pamiętaj, że przy kształceniu modułowym nadal obowiązuje tygodniowy wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdemu planowi powinna towarzyszyć tabela efektów, w której umieścisz jednostki modułowe.
  • W szablonie dla technikum uwzględnij, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania, czas praktyk realizowanych powyżej 4 tygodni - ich wymiar przelicz odpowiednio i odejmij liczbę godzin przeznaczonych na realizację kształcenia zawodowego.
  • Pod tabelą zamieść informację o planowanych terminach przygotowania uczniów do zdawania egzaminów potwierdzających poszczególne kwalifikacje.
 8. Uzupełnij szkolny plan nauczania o tabelę efektów kształcenia (tabela przyporządkowania modułom i jednostkom modułowym efektów kształcenia dla danego zawodu). Przed uzupełnianiem tabeli zastanów się:
  • W jaki sposób będą realizowane efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru: czy w wydzielonych jednostkach modułowych, czy dołączone do innych jednostek modułowych?
  • W jaki sposób będą realizowane efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji: czy jednostki efektów kształcenia będą realizowane w odpowiednich jednostkach modułowych, czy będą realizowane w inny sposób?

W zależności od szkoły, szkolne plany nauczania mogą być przygotowywane przez Dyrekcję i przez oddelegowanych nauczycieli w grupach projektowych. Przygotowany szkolny plan nauczania należy poddać pod dyskusję gronu pedagogicznemu. W zakresie przygotowania szkolnych planów nauczania, szkoły mogą również poszukać wsparcia u ekspertów kształcenia modułowego.


Ostatnia aktualizacja: 27.04.2012
 

Autor artykułu: J. Ksieniewicz
Redaktor portalu<< poprzedni artykuł                       powrót do spisu artykułów                          następny artykuł>>  


Dodaj temat do forum