System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Potrzeby edukacji zawodowej w kontekście zmian rynku pracy w woj. podlaskim

Wojewódzki Urząd Pracy w ramach projektu „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim – analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy” przeprowadził badanie pt.: „Diagnoza stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących efektywności i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy”. Szkoły badano pod kątem popularności poszczególnych kierunków, ich efektywności i dostępności oraz pod kątem zapotrzebowania wśród pracodawców.

 

Wnioski z badania

W roku szkolnym 2010/11 w woj. podlaskim działało 137 placówek szkolnictwa zawodowego, w których kształciło się prawie 24 tys. uczniów. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Działalność placówek szkolnictwa zawodowego w woj. podlaskim w roku szkolnym 2010/11

 

  Liczba szkół  

   Liczba uczniów  

Technika

84

19 tys.

Zasadnicze szkoły zawodowe

53

4,7 tys.

Razem

137

23,7 tys.


Szkoły kształciły w 73 zawodach, z czego 52 w Białymstoku. Najczęściej wybierane zawody, w których kształcili się uczniowie, to: technik technologii żywności, technik hotelarstwa, technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych, technik rolnik, technik mechanik, technik ekonomista.

Absolwenci tych kierunków stanowili prawię połowę wszystkich absolwentów wszystkich placówek szkolnictwa zawodowego z woj. podlaskiego. Taka duża liczba absolwentów tych zawodów w danym roczniku może stanowić pewne niebezpieczeństwo, że nie każdy z nich znajdzie pracę zaraz po skończeniu szkoły.

Według badania, zgodnie z wyuczonym zawodem pracuje ok. 52% absolwentów rocznika 2009/10. Większy odsetek pracujących w zawodzie to absolwenci ZSZ, ponieważ bardzo często absolwenci technikum kontynuują naukę i odsuwają w czasie wejście na rynek pracy.

Do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: przystąpiło 82% absolwentów szkół zawodowych, natomiast zdało 64% przystępujących. Egzamin w części praktycznej lepiej zdają absolwenci ZSZ niż absolwenci technikum. W przypadku 4 zawodów kształconych w ZSZ zdawalność egzaminu była na poziomie powyżej 90% (dotyczy zawodów: kelner, kucharz małej gastronomii, lakiernik i malarz-tapeciarz).

Badanie objęło również przedsiębiorców. Pytano ich, w jakich zawodach brakuje uczniów. Wskazywali zawody na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, takie jak: zawody z branży mechanicznej i budowlanej (m.in. mechanik, monter instalacji budowlanych, malarz-tapeciarz), spawacz, sprzedawca i stolarz. Około 70% firm z woj. podlaskiego deklarowało, że w ciągu najbliższych 5 lat będzie zatrudniać absolwentów szkół zawodowych.

Pracodawcy wskazywali również na dwa aspekty ważne w procesie kształcenia zawodowego: na współpracę szkoły z pracodawcami oraz na kształtowanie kompetencji kluczowych, postaw i kultury pracy. Współpraca jest korzystna dla obu stron i powinna być powszechnie promowana.

 

Podsumowanie

Zmiany w szkolnictwie zawodowym wprowadzane od 1 września 2012 r. spełniają oczekiwania pracodawców: w nowej podstawie programowej kształcenia w zawodach położono większy nacisk na kształtowanie kompetencji kluczowych oraz na kształtowania kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych w codziennej pracy w każdym zawodzie. Pracodawcy poszukują głównie absolwentów szkół zasadniczych, którzy po ukończeniu szkoły będą mogli od razu przystąpić do wykonywania podstawowych zadań zawodowych. Coraz więcej szkół z tego regionu rozumie oczekiwania pracodawców i wprowadza zmiany w kształceniu, które często związane są ze zmianą metodyki kształcenia (przejście z kształcenia przedmiotowego na kształcenie modułowe jako bardziej efektywne i lepiej przygotowujące do wykonywania poszczególnych zadań zawodowych) oraz z jeszcze większym zacieśnieniem współpracy z pracodawcami lub centrami szkolenia praktycznego. Ważne jest, aby organy prowadzące, dyrektorzy szkół oraz pracodawcy wykorzystali właściwie ten czas i wspólnie wprowadzali zmiany w kierunku podnoszenia rangi szkolnictwa zawodowego.

Źródło:
Informacje o projekcie – www.edukacjazawodowa.up.podlasie.pl

 Autor artykułu: J. Ksieniewicz
Redaktor portalu

Artykuł opracowano na podstawie publikacji wyników projektu

Dodaj temat do forum