System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

Egzaminy zawodowe od 1 września 2012

W dniu 24.02.2012 Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Wprowadzone zmiany obejmują część dotyczącą egzaminów zawodowych i wiążą się ze zmianami w kształceniu zawodowym.

Najważniejsze zmiany wynikające z rozporządzenia:

  • egzamin będzie przeprowadzany dla każdej wyodrębnionej w zawodzie kwalifikacji;
  • egzaminy we wszystkich wyodrębnionych w zawodach kwalifikacjach będą obejmowały wykonanie testu praktycznego. Ocenie przez egzaminatora będzie podlegać efekt końcowy - wyrób, usługa lub dokumentacja, w zależności od zawodu i kwalifikacji;
  • uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą przystępować do egzaminów w trakcie nauki, a nie - jak dotychczas - po zakończeniu szkoły;
  • dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych egzaminy będą organizowane po zakończeniu zajęć;
  • egzaminy będą organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, natomiast przeprowadzane będą w szkołach, placówkach i u pracodawców;
  • część pisemną egzaminu można będzie przeprowadzać w trybie on-line;
  • po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

W rozporządzeniu uregulowano także zasady ponownego przystępowania do egzaminów zawodowych przez osoby, które nie zgłosiły się na egzamin albo nie zdały go w części lub w całości.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

Chcesz przeczytać rozporządzenie? Przejdź do Akty prawne.

Dodaj temat do forum